Reglament

Article 1
La EUTICHES MUNTANYES DE PRADES és una marxa cicloturista sotmesa a les disposicions dels articles 15 i següents de l'annex II del Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Circulació per a l'aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març.

Article 2
La EUTICHES MUNTANYES DE PRADES tindrà lloc el dissabte 9 de setembre del 2017.
Es proposen 2 recorreguts que finalitzaran a la plaça Major de Prades, un 137 km anomenat Quadrigues i un altre de 87 km anomenat Bigues
La sortida dels 2 recorreguts conjunta s'efectuarà a les 8:30 h des de el c/ Dels Colomers
Es tancarà el control a les 15 h. La marxa està oberta a tot ciclista major de 18 anys.

Article 3
Els drets d'inscripció tenen un cost de:
PROMOCIÓ del 8 al 10 de maig (aquest any amb bossa porta sabates i tubular de coll inclòs el preu de la inscripció):

 • Recorregut Bigues 30€
 • Recorregut Quadrigues 32€
 • No Federats: + 10 € (llicència de dia)

TARIFA NORMAL de l'11 de maig al 3 de setembre (data límit per tenir bossa porta sabates i tubular de coll inclòs al preu de la inscripció):

 • Recorregut Bigues 34€
 • Recorregut Quadrigues 36€
 • No Federats: +10€ (llicència de dia)

TARIFA LATE del 4 al 6 de setembre (sense bossa porta sabates ni tubular de coll):

 • Recorregut Bigues 34€
 • Recorregut Quadrigues 36€
 • No Federats: + 10 € (llicència de dia) 

Article 4
Per participar és obligatori estar en possessió de la corresponent llicència de ciclisme homologada per la Federació Catalana de Ciclisme, o subscriure la llicència de dia amb l'assegurança proporcionada per l'organització. Són els únics assegurances vàlids acceptats per les autoritats. La participació en la prova està sota la responsabilitat i propi risc dels participants. El participant en el moment de la seva inscripció manifesta trobar-se físicament apte per a la prova.

Article 5
NOMÉS ES CONSIDERA UNA INSCRIPCIÓ VÀLIDA quan s'han abonat els drets d'inscripció. El pagament només es pot realitzar a través de la passarel·la de pagament segur proposada per l'organització en la pàgina web oficial i en els terminis de temps indicats per l'organització.

Article 6
Les inscripcions es consideren DEFINITIVES pel que en el cas de no poder participar no es realitzarà la devolució de la inscripció. Les inscripcions són estrictament personals i intransferibles i no poden ser utilitzades per una altra persona diferent de la inscrita. No és possible la substitució d'un participant per un altre.

Article 7
El control de temps es realitzarà de manera electrònica mitjançant l'ús de xip. El sistema de control de temps donarà per NO CLASSIFICATS als participants que no tinguin pas de control en els punts de sortida a l'horari previst, arribada i altres punts de control situats al llarg del recorregut.

Article 8
Sistema d'eliminació: Tot participant en ser superat pel vehicle escombra de "Fi de Prova" es considera fora de la mateixa, i haurà de lliurar dorsal, xip i placa de la bicicleta; fent ús del cotxe escombra.
Desviament obligatori: a les 11:50 h a la rotonda de Vilanova de Prades hi haurà desviament obligatori dels participants en direcció Vimbodí per la TV-7004
Fora de control: a les 15 h es tanca el control d'arribada i es dóna per finalitzada la prova. El participant que sobrepassi aquests horaris haurà d'abandonar la prova de manera obligatòria, fent ús del cotxe escombra o bé, exclòs de la prova, passarà sota la seva responsabilitat a ser un usuari normal de les vies públiques si decidís continuar el recorregut amb bicicleta.

Article 9
La recollida de dorsals es realitzarà a l'edifici de l'oficina de Turisme de Prades el 9 de setembre des de les 16 h fins les 21 h i el mateix dia de la prova des de les 6 h fins les 8 h (30 minuts abans de la sortida). Tot participant ha de portar, de forma obligatòria i visible: el xip i el dorsal. Aquell ciclista que no porti col·locat de manera visible el dorsal serà exclòs del recorregut per membres de l'organització o per les forces de l'ordre. El dorsal i el xip són articles personals i intransferibles . La persona inscrita només podrà participar amb el dorsal que li ha estat assignat i accepta no permetre l'ús del mateix a altres persones. No s'admetran reclamacions per pèrdua de xip o col·locació en lloc inadequat.

Article 10
Tot participant que sigui vist remolcat per qualsevol vehicle serà sancionat per l'organització. Prohibició de vehicles acompanyants d'acord amb la Normativa de Trànsit. Les forces d'ordre detindran a vehicles acompanyants, que s'hauran de fer responsables de les sancions que l'incompliment de la norma de circulació els ocasioni.

Article 11
Els avituallaments sòlids i líquids del circuit llarg estaran situats a:

 • Els Mutllats (km 25) Líquid
 • L'Albiol (km 44) Líquid
 • Prades (km 65) Sòlid i Líquid
 • Crestes de la Llena (km 88) Líquid
 • Poblet (km 118) Sòlid i Líquid
 • Arribada (km 137) Sòlid i Líquid

Els avituallaments sòlids i líquids del circuit curt estaran situats a:

 • Els Mutllats (km 25) Líquid
 • Prades (km 43) Sòlid i Líquid
 • Poblet (km 67) Sòlid i Líquid
 • Arribada (km 87) Sòlid i Líquid

Article 12
L'organització disposarà, durant el desenvolupament de la prova i de forma permanent, d'un metge, ambulàncies , diversos punts de socors fixos, un lloc mèdic en l'arribada, diversos vehicles escombra, un servei de dutxes i un equip de fisioterapeutes.

Article 13
L'organització disposarà d'assistència mecànica al llarg de la prova però no està obligada a prestar servei a tots els participants. En cas d'avaria, la mà d'obra serà gratuïta, però les peces de recanvi correran a càrrec dels participants. Només es tindran en compte les reparacions que es puguin solucionar en ruta, excepte les punxades. Punts fixos d'assistència mecànica, a més mòbils en ruta. Tots els participants han de portar els seus recanvis i ser autosuficients. L'assistència mecànica de l'organització és un servei de cortesia.

Article 14
ÉS OBLIGATORI L'ÚS DEL CASC DE CICLISME HOMOLOGAT.

Article 15
Una dotació de Trànsit dels Mossos d'Esquadra vetllaran per la seguretat dels participants

Article 16
Tots els participants, hauran d'observar escrupolosament les disposicions de la Llei de la Seguretat Viària i el seu Reglament. La prova discorre per carreteres amb trànsit obert. Qui no compleixi la llei serà expulsat de la marxa i de les edicions posteriors. La inscripció a la prova suposa que el participant assumeix els riscos inherents a la participació en una prova oberta al trànsit, i exclou l'organització de la prova de responsabilitats per qualsevol incidència o accident derivat de la participació en la prova.

Article 17
L'organització no es fa responsable de cap accident del que pogués ser causa o víctima el participant, que haurà d'estar cobert per la corresponent llicència federativa o assegurança d'accidents contractada a l'organització en cas de no estar federat.
Tampoc es fa solidari de les despeses ni els deutes que poguessin contreure els participants durant la prova, ni dels pèrdues o avaries que poguessin patir bicicletes o un altre equipament dels participants. El participant eximeix l'organització de qualsevol responsabilitat per pèrdua o deteriorament d'objectes personals per qualsevol circumstància.

Article 18
Per recollir el dorsal ÉS OBLIGATORI presentar el DNI i la llicència de la FCC en el cas que no s'hagi subscrit l'assegurança proposat per l'organització.

Article 19
L'organització es reserva el dret de realitzar les modificacions oportunes , quan per algun motiu ho estimi necessari. Així mateix es reserva el dret d'admissió.

Article 20
Drets d'imatge. L'acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza als organitzadors de la EUTICHES MUNTANYES DE PRADES a l'enregistrament total o parcial de la seva participació en la mateixa, dóna el seu acord perquè pugui utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de la imatge de la EUTICHES MUNTANYES DE PRADES en totes les seves formes (ràdio, premsa, vídeo, foto, DVD, internet, cartells, mitjans de comunicació, etc.) i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar, sense dret per la seva part a rebre compensació econòmica alguna. Aquest article es fa extensible també a fotografies.

Article 21
El sol fet d' inscriure en aquesta prova suposa l'acceptació del present reglament i la renúncia a tots els drets contra l'organització, renunciant a tota acció legal que pogués derivar de la seva participació en la prova.

Article 22
De manera estricta, es realitzarà la penalització d'aquells participants que:

 • No respectin el codi de circulació.
 • No respectin les consignes de seguretat indicades per forces de l'ordre i per l'organització.
 • No passin pel control de sortida i per altres situats en el recorregut.
 • Embruten o degraden l'itinerari , llançant deixalles.
 • Disposin de vehicle de suport propi , entorpint la marxa de la resta.
 • Comportaments que impedeixin el normal desenvolupament de la prova i que vagin en contra del present reglament.

Els membres de les forces de l'ordre i de l'organització, prendran nota d'aquells que realitzin algunes de les conductes indicades anteriorment.
L'organització adquireix el compromís davant la resta de participants ia les autoritats de sancionar de manera efectiva. La penalització serà:

 • Desqualificació de la prova, sense dret a diploma.
 • Inclusió en els llistats dels participants sancionats, per a la posterior publicació.
 • Prohibició de participar en altres edicions de la prova.
 • Les sancions imposades per les autoritats, a les quals per la seva actitud pogués fer mereixedor.

Article 23
L'organització designarà un grup de participants la funció consistirà a vetllar per la seguretat de la prova. Aquests col·laboradors tindran la facultat de comunicar a l'organització el comportament de qualsevol participant, de les conductes descrites en l'article 23. Aquestes comunicacions tindran idèntic valor que les denúncies efectuades per la pròpia organització.

Article 24
L'organització no assumirà cap responsabilitat si l'esdeveniment se suspèn o ajorna per causes de força major.

Article 25
Els participants podran descarregar el diploma a través de la pàgina web on figurés el nom, el temps acreditat i la posició.

Article 26
Els participants del recorregut Quàdrigues que arribin més tard de les 12.30 h al km 76 a Vilanova de Prades seran desviats obligatoriament al recorregut curt.